Lietvedis 640 st.

Programmas nosaukums Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Lietvedis
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas īstenošanas ilgums 640 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7432
Akreditācijas lapas Nr. AP_2396, līdz 26.05.2025.
Programmas mērķis Izglītības procesa  rezultātā sagatavot  lietvežus, kuri spēj veikt dokumentu noformēšanu, reģistrēšanu, uzskaiti, sadali, nosūtīšanu, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot oriģināla atvasinājumus, kā arī atbildēt uz korespondencēm un sazināties ar klientiem savas kompetences ietvaros izmantojot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus, atbilstoši darba specifikai un kvalitātes prasībām, prot strādāt individuāli un komandā.Sekmēt izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.

Noderīga informācija