Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Programmas nosaukums Projektu  vadības pamati
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P-6342
Akreditācijas lapas Nr. AI_1867, līdz 04.08.2025.
Programmas mērķis  Sniegt  zināšanas projektu izstrādē, palielināt  izglītojamo  radošo potenciālu apgūstot projektu plānošanu, izstrādi, vadību un analīzi - kā uzņēmējdarbības problēmu risināšanas un ideju realizācijas iespējamo formu; veidot prasmes pielietot iegūtās zināšanas, uzņēmuma attīstības plānošanas darbā.
Programmas nosaukums Grāmatvedības pamati
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P-11034
Akreditācijas lapas Nr. AI_1868, līdz 25.04.2028.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajam  zināšanas un prasmes grāmatvedības dokumentācijas kārtošanā, lai izglītojamais spētu kvalitatīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām pildīt grāmatveža pienākumus.
Programmas nosaukums Mazā biznesa organizēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11360
Akreditācijas lapas Nr. AI_1870, līdz 25.04.2028.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā   sekmēt izglītojamā izpratni par tautsaimniecības norisēm, ekonomisko procesu būtību un nozīmi, attīstīt uzņēmējdarbības  uzsākšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.
Programmas nosaukums Datormācība
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P-11930
Akreditācijas lapas Nr. AI_1869, līdz 26.05.2025.
Programmas mērķis Nodrošināt tādu  zināšanu iegūšanu datoru lietošanā, kas ļautu sekmīgi sākt profesionālo darbību atbilstošās profesijās un konkurēt gan Latvijas, gan citu valstu darba tirgū.
Programmas nosaukums Angļu valoda pakalpojumu nozarē strādājošiem (pamata līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P-12731
Akreditācijas lapas Nr. AI_2994, līdz 26.05.2025.
Programmas mērķis Apgūt profesionālo leksiku un paaugstināt mutvārdu un rakstveida sazināšanās prasmes, lai pielietotu pakalpojumu sfērā Latvijā un ES valstīs, veicot profesionālos pienākumus.Apgūt prasmi sazināties ar klientiem, darba devēju, sadarbības partneriem angļu valodā, iegūtās valodas zināšanas spēj pielietot reālās ikdienas un profesionālajās situācijās: bankā, viesnīcā, tirdzniecības iestādē, sabiedriskās ēdināšanas iestādē, medicīnas iestādē u.c.
Programmas nosaukums Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 60 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P_2015
Akreditācijas lapas Nr.  Ap_2401, līdz 02.12.2026.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.
Programmas nosaukums

Dokumentu un arhīva pārvaldība

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P_2800
Akreditācijas lapas Nr. AI_1872, līdz 26.05.2025.
Programmas mērķis

Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas dokumentu pārvaldības procesa un arhīva darba organizēšanā un īstenošanā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

Programmas nosaukums Preču pārvadājumu organizēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. Pk_3222
Akreditācijas lapas Nr.  AI_1873 līdz 26.05.2025.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas preču pārvadājumu jomā, prečzinībā un transporta uzņēmuma pārvaldībā. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālo pilnveidi preču pārvadājumu jomā un sekmē konkurētspēju darba tirgū.

 

 

Noderīga informācija