Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Programmas nosaukums Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 60 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P_2015
Akreditācijas lapas Nr.  AI 13814, līdz 02.12.2026.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.


Programmas nosaukums Datormācība
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides  izglītību
Licences Nr. P-11930
Akreditācijas lapas Nr. AI 12420, līdz 26.05.2025.
Programmas mērķis Nodrošināt tādu  zināšanu iegūšanu datoru lietošanā, kas ļautu sekmīgi sākt profesionālo darbību atbilstošās profesijās un konkurēt gan Latvijas, gan citu valstu darba tirgū.


Programmas nosaukums Grāmatvedības pamati
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11034
Akreditācijas lapas Nr. AI 14398, līdz 31.05.2022.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajam  zināšanas un prasmes grāmatvedības dokumentācijas kārtošanā, lai izglītojamais spētu kvalitatīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām pildīt grāmatveža pienākumus.
Programmas nosaukums Mazā biznesa organizēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11360
Akreditācijas lapas Nr. AI 14399, līdz 31.05.2022.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā   sekmēt izglītojamā izpratni par tautsaimniecības norisēm, ekonomisko procesu būtību un nozīmi, attīstīt uzņēmējdarbības  uzsākšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.
Programmas nosaukums Praktiskais mārketings
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11464
Akreditācijas lapas Nr. AI 14400, līdz 31.05.2022.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt  zināšanas un izpratni pielietojuma līmenī par mārketinga principiem biznesā, mārketinga metodēm un  komunikācijām, to daudzveidīgajiem aspektiem un pielietojuma iespējām.
Programmas nosaukums Projektu  vadības pamati
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-6342
Akreditācijas lapas Nr. AI 12544, līdz 04.08.2025.
Programmas mērķis  Sniegt  zināšanas projektu izstrādē, palielināt  izglītojamo  radošo potenciālu apgūstot projektu plānošanu, izstrādi, vadību un analīzi - kā uzņēmējdarbības problēmu risināšanas un ideju realizācijas iespējamo formu; veidot prasmes pielietot iegūtās zināšanas, uzņēmuma attīstības plānošanas darbā.


Programmas nosaukums Preču pārvadājumu organizēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides  izglītību
Licences Nr. P-3222
Akreditācijas lapas Nr.  AI 13438 līdz 26.05.2025.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas preču pārvadājumu jomā, prečzinībā un transporta uzņēmuma pārvaldībā. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālo pilnveidi preču pārvadājumu jomā un sekmē konkurētspēju darba tirgū.
Programmas nosaukums Ugunsdrošība un aizsardzība
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11020
Akreditācijas lapas Nr. AI 14402, līdz 31.05.2022.
Programmas mērķis Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās (turpmāk – objektos).
Programmas nosaukums Latviešu valodas pamati pakalpojumu nozarē strādājošajiem ( A līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-12020
Akreditācijas lapas Nr. AI 9317, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lietot profesionālo leksiku, lasīt un saprast īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums Latviešu  valoda cittautiešiem pakalpojumu darbības jomā strādājošajiem ( A līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13332
Akreditācijas lapas Nr. AI 9315, līdz 03.08.2021. 
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lietot profesionālo leksiku, lasīt un saprast īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums Latviešu  valoda cittautiešiem pakalpojumu darbības jomā strādājošajiem ( B līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13333
Akreditācijas lapas Nr. AI 9316, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām, kas sekmē viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums Latviešu  valoda cittautiešiem pakalpojumu darbības jomā strādājošajiem ( C līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11895
Akreditācijas lapas Nr. AI 8733, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums  Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū pamata (A1) valodas apguves līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13079
Akreditācijas lapas Nr. AI 9318, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums  Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū pamata (A2) valodas apguves līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13080
Akreditācijas lapas Nr. AI 9319, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13081
Akreditācijas lapas Nr. AI 9320, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām.
Programmas nosaukums  Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13082
Akreditācijas lapas Nr. AI 9321, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām.
Programmas nosaukums  Latviešu valoda konkurētspējas  paugstināšanai darba tirgū augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13083
Akreditācijas lapas Nr. AI 9322, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai  persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums  Latviešu valoda konkurētspējas  paugstināšanai darba tirgū augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13084
Akreditācijas lapas Nr. AI 9323, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus., kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.


Programmas nosaukums Angļu valoda pakalpojumu nozarē strādājošiem (pamata līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-12731
Akreditācijas lapas Nr. AI 10631, līdz 10.08.2023.
Programmas mērķis Apgūt profesionālo leksiku un paaugstināt mutvārdu un rakstveida sazināšanās prasmes, lai pielietotu pakalpojumu sfērā Latvijā un ES valstīs, veicot profesionālos pienākumus.Apgūt prasmi sazināties ar klientiem, darba devēju, sadarbības partneriem angļu valodā, iegūtās valodas zināšanas spēj pielietot reālās ikdienas un profesionālajās situācijās: bankā, viesnīcā, tirdzniecības iestādē, sabiedriskās ēdināšanas iestādē, medicīnas iestādē u.c.

 

Noderīga informācija